Thí nghiệm nhựa bitum

1.- Kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa (phần 2)

2.- Kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa (phần 1)

3.- Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa (phần 2)

4.- Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa (phần 1)

5.- Quy trình thí nghiệm bột khoáng cho bê tông nhựa đường

6.- Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa đường cho sân bay bến bãi

7.- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

8.- Nhựa đường đặc - yêu cầu kỹ thuật

9.- Phương pháp xác định hàm lượng paraphin trong nhựa đường

10.- Phương pháp xác định độ bám dính của nhựa đường với đá

11.- Phương pháp xác định tỷ trọng và khối lượng riêng của nhựa đường

12.- Phương pháp thí nghiệm xác định lượng hòa tan của nhựa đường trong trichloroethilene

13.- Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau khi đun ở 163 độ C trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25 độ C

14.- Phương pháp xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng của nhựa đường

15.- Phương pháp thí nghiệm xác định nhiệt độ bốc lửa, nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường

16.- Phương pháp thí nghiệm xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường (phương pháp vòng và bi)

17.- Phương pháp xác định độ kéo dài của nhựa đường

18.- Phương pháp thí nghiệm xác định dộ kim lún của nhựa đường

19.- Nhựa bitum - yêu cầu kỹ thuật

20.- Nhựa bitum - phương pháp lấy mẫu

21.- Nhựa bitum - phương pháp xác định độ kim lún

22.- Nhựa bitum - phương pháp xác định độ kéo dài

23.- Nhựa bitum - phương pháp xác định điểm hóa mềm

24.- Nhựa bitum - phương pháp xác định điểm chớp cháy, điểm cháy

25.- Nhựa bitum - phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt

26.- Nhựa bitum - phương pháp xác định lượng hòa tan trong tricloetylen

27.- Nhựa bitum - phương pháp xác định khối lượng riêng

28.- Nhựa bitum - phương pháp xác định độ nhớt động

29.- Nhựa bitum - phương pháp xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất

30.- Nhựa bitum - phương pháp xác định độ dính bám với đá

31.- Nhũ tương nhựa đường polyme gốc Axit

32.- Nhũ tương nhựa đường Axit - yêu cầu kỹ thuật

33.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định độ nhớt saybolt furol

34.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ

35.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định lượng hạt quá cỡ

36.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định điện tích hạt

37.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định độ khử nhũ

38.- Nhũ tương nhựa đường Axit - thử nghiệm trộn với xi măng

39.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định độ dính bám và tính chịu nước

40.- Nhũ tương nhựa đường Axit - thử nghiệm chưng cất

41.- Nhũ tương nhựa đường Axit - thử nghiệm bay hơi

42.- Nhũ tương nhựa đường Axit - nhận biết nhũ tương nhựa đường phân tách nhanh

43.- Nhũ tương nhựa đường Axit - nhận biết nhũ tương nhựa đường phân tách chậm

44.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định khả năng trộn lẫn với nước

45.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định khối lượng thể tích

46.- Nhũ tương nhựa đường Axit - xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường

47.- Nhựa đường lỏng - yêu cầu kỹ thuật

48.- Nhựa đường lỏng - xác định nhiệt độ bắt lửa

49.- Nhựa đường lỏng - xác định hàm lượng nước

50.- Nhựa đường lỏng - thử nghiệm chưng cất

51.- Nhựa đường lỏng - xác định độ nhớt tuyệt đối sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không

Phản hồi của bạn