TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC TCVN
DANH SÁCH CÁC TCVN
1. TCXDVN 269-2002 Cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục Tải Về File Pdf
2. TCXDVN 80-2002 Đất xây dựng - PP xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng Tải Về File Pdf
3. TCXDVN 190 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
4. TCVN 1450 - 2009 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật P1 Tải Về File Pdf
5. TCVN 1450 - 2009 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật P2 Tải Về File Pdf
6. TCVN 5709-1993 Thép cacbon cán nóng - yêu cầu kỹ thuật (thép hình) Tải Về File Pdf
7. TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 1 Tải Về File Pdf
8. TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 2 Tải Về File Pdf
9. TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 3 Tải Về File Pdf
10. TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng, kiểm tra và bảo trì hệ thống - phần 4 Tải Về File Pdf
11. TCVN 6355 : 2009 xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan - phần 1 Tải Về File Pdf
12. TCVN 6355 : 2009 xác định cường độ nén - phần 2 Tải Về File Pdf
13. TCVN 6355 : 2009 xác định cường độ uốn - phân 3 Tải Về File Pdf
14. TCVN 6355 : 2009 xác định độ hút nước - phân 4 Tải Về File Pdf
15. TCVN 6355 : 2009 xác định khối lượng thể tích - phần 5 Tải Về File Pdf
16. TCVN 6355 ; 2009 gạch xây xác định độ rỗng - phần 6 Tải Về File Pdf
17. - TCVN 6355 : 2009 gạch xây xác định vết tróc do vôi - phần 7 Tải Về File Pdf
18. TCVN 6355 : 2009 gạch xay xác định sự thoát muối - phần 8 Tải Về File Pdf
19. TCVN 6260-2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật - phần 1 Tải Về File Pdf
20. TCVN 6260-2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật - phần 2 Tải Về File Pdf
21. TCVN 6016-1995 xi măng - phương pháp thử - xác định độ bền - phần 1 Tải Về File Pdf
22. TCVN 6016:1995 xi măng phương pháp thử xác định độ bền phần 2 Tải Về File Pdf
23. - TCXDVN 359:2005 Cọc thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) - phần 1 Tải Về File Pdf
24. - TCXDVN 359:2005 Cọc thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) - phần 2 Tải Về File Pdf
25. - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm - phần 1 Tải Về File Pdf
26. - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm - phần 2 Tải Về File Pdf
27. 22TCN 271-2001 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa - phần 1 Tải Về File Pdf
28. 22TCN 271-2001 tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa - phần 2 Tải Về File Pdf
29. TCXDVN 358-2005 cọc khoan nhồi phương pháp xung sieu âm xác định tính đồng nhất bê tông Tải Về File Pdf
30. TCXDVN 326 2004 cọc khoan nhồi tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
31. TCXDVN 317-2004 Gạch Block bê tông nhẹ phương pháp thử Tải Về File Pdf
32. TCXDVN 316-2004 gạch Block bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
33. TCXDVN 239-2006 bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình Tải Về File Pdf
34. TCXDVN 226-1999 Phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Tải Về File Pdf
35. TCXDVN 162-2004 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy Tải Về File Pdf
36. TCXDVN-372-2006 Ống cống bê tông cốt thép thoát nước Tải Về File Pdf
37. TCVN 7888-2008 Cọc bê tông ứng lực trước Tải Về File Pdf
38. TCVN 7570 - 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuât Tải Về File Pdf
39. TCVN 7572 - 2006 lấy mẫu Tải Về File Pdf
40. TCVN 7572 - 2006 xác định thành phàn hạt Tải Về File Pdf
41. TCVN 7572 - 2006 xác định tạp chất hữu cơ Tải Về File Pdf
42. TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng Tải Về File Pdf
43. TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng riêng khối lượng thể tích và độ hút nước Tải Về File Pdf
44. TCVN 7572 - 2006 xác định khối lượng riêng khối lượng thể tích của đá gốc Tải Về File Pdf
45. TCVN 7572 - 2006 xác định hạt mềm yếu phong hóa Tải Về File Pdf
46. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng sunfat trong cốt liệu nhỏ Tải Về File Pdf
47. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng oxit - silic vô định hình Tải Về File Pdf
48. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ Tải Về File Pdf
49. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ Tải Về File Pdf
50. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng clorua Tải Về File Pdf
51. TCVN 7572 - 2006 xác định hàm lượng bùn sét trong cốt liệu Tải Về File Pdf
52. TCVN 7572 - 2006 xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm cốt liệu lớn Tải Về File Pdf
53. TCVN 7572 - 2006 xác định độ hao mòn của cốt liệu lớn trong máy Losangerles Tải Về File Pdf
54. TCVN 7572 - 2006 xác định độ ẩm Tải Về File Pdf
55. TCVN 7572 - 2006 xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc Tải Về File Pdf
56. TCVN 7572 - 2006 hướng dẫn xá định thành phần thanh học Tải Về File Pdf
57. TCVN 7572 -2006 xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn Tải Về File Pdf
58. TCVN 7572 - 2006 xác định khả năng phản ứng kiềm silic Tải Về File Pdf
59. TCVN 6477 - 1999 gạch Block bê tông yêu cầu kỹ thuạt - phương pháp thử cơ lý Tải Về File Pdf
60. TCVN 6476 - 1999 gạch bê tông tự chèn - thử nghiệm và yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
61. TCVN 6355-1-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 1 xác định cường độ nén Tải Về File Pdf
62. TCVN 6355-2-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 2 xác định cường độ uốn Tải Về File Pdf
63. TCVN 6355-3-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 3 xác định độ hút nước Tải Về File Pdf
64. TCVN 6355-4-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 4 xác định khối lượng riêng Tải Về File Pdf
65. TCVN 6355-5-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 5 xác định khối lượng thể tích Tải Về File Pdf
66. TCVN 6355-6-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 6 xác định độ rỗng Tải Về File Pdf
67. TCVN 6355-7-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 7 xác định vết tróc do vôi Tải Về File Pdf
68. TCVN 6355-8-1998 Gạch xây - PP thử - Phần 8 xác định sự thoát muối Tải Về File Pdf
69. TCVN 6065 -1995 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền và yêu càu kỹ thuật Tải Về File Pdf
70. TCVN 6017 - 1995 xi măng - phương pháp thử - xác định thời gian đông kết và độ ổn định Tải Về File Pdf
71. TCVN 5401 : 1991 mối hàn phương pháp thử uốn Tải Về File Pdf
72. TCVN 4195 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm Tải Về File Pdf
73. TCVN 4196 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm Tải Về File Pdf
74. TCVN 4197 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy Tải Về File Pdf
75. TCVN 4198 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định thành phần hạt Tải Về File Pdf
76. TCVN 4030-2003 xi măng - phương pháp xác định độ mịn Tải Về File Pdf
77. TCVN 3121-2003 vữa xây dựng phương pháp thử các chỉ tiêu cơ lý Tải Về File Pdf
78. TCVN 3105-1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - chế tạo bảo dưỡng mẫu thử Tải Về File Pdf
79. TCVN 3106-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp thử độ sụt Tải Về File Pdf
80. TCVN 3107-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp vebe xác định độ cứng Tải Về File Pdf
81. TCVN 3108-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định thể tích Tải Về File Pdf
82. TCVN 3109-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước Tải Về File Pdf
83. TCVN 3110-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp phân tích thành phần Tải Về File Pdf
84. TCVN 3111-1993 hỗn hợp bê tông nặng phương pháp xác định bọt khí Tải Về File Pdf
85. TCVN 3112-1993 bê tông nặng phương pháp thử khối lượng riêng Tải Về File Pdf
86. TCVN 3113-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ hút nước Tải Về File Pdf
87. TCVN 3114-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ mài mòn Tải Về File Pdf
88. TCVN 3115-1993 bê tông nặng phương pháp xác định khối lượng thể tích Tải Về File Pdf
89. TCVN 3116-1993 bê tông phương pháp xác định khối lượng thể tích Tải Về File Pdf
90. TCVN 3117-1993 bê tông nặng phương pháp xác định độ co Tải Về File Pdf
91. TCVN 3118-1993 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ nén Tải Về File Pdf
92. TCVN 3119-1993 bê tông nặng phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn Tải Về File Pdf
93. TCVN 2683 - 1991 đất xây dựng phương pháp bao gói- lấy mẫu và vận chuyển Tải Về File Pdf
94. TCVN 1772 - 87 đá sỏi trong xây dựng phương pháp thử Tải Về File Pdf
95. TCVN 1651-1 2008 thép cốt bê tông - thanh thép tròn trơn phần 1 Tải Về File Pdf
96. TCVN 1651-2 2008 thép cốt bê tông - thanh thép vằn phần 2 Tải Về File Pdf
97. TCVN 1651-3 2008 thép cốt bê tông - lưới thép hàn phần 3 Tải Về File Pdf
98. TCVN 1452 - 2004 ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
99. TCVN 1451-1998 Gạch đặc đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
100. TCVN 1450 - 1998 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
101. TCVN 231 - 96 quy trình lấy mẫu nhựa đường dùng cho sân bay và bến bãi Tải Về File Pdf
102. TCVN 198-2008 (ISO 7438-2005) vật liệu kim loại thử uốn Tải Về File Pdf
103. TCVN 197-2002 (ISO 6892-1998) vật liệu kim loại thử kéo ở nhiệt độ thường Tải Về File Pdf
104. Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT Tải Về File Pdf
105. Phụ lục TCXDVN 239-2006 Tải Về File Pdf
106. 22TCN 346-06 xác định độ chặt nền móng đường bằng phương pháp rót cát Tải Về File Pdf
107. 22TCN 333-06 quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm Tải Về File Pdf
108. 22TCN 332-06 xác định chỉ số CBR của đát - đá dăm trong phòng thí nghiệm Tải Về File Pdf
109. 22TCN 304-03 quy trình kỹ thuật và nghiệm thu các lớp kết cấu bằng cấp phối thiên nhiên Tải Về File Pdf
110. 22TCN 279- 2001 thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường đặc Tải Về File Pdf
111. 22TCN 58 - 1984 quy trình thí nghiệm bột khoáng dùng cho bê tông nhựa đường Tải Về File Pdf
112. 22TCN278-2001 xác định độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rắc cát Tải Về File Pdf
113. 22TCN251-98 xác định mô đun đàn hồi E chung chung của áo đường bằng cần Benkelman Tải Về File Pdf
114. 22TCN211-06 xác định mô đun đàn hồi E nền đường bằng tấm ép cứng Tải Về File Pdf
115. 22TCN16 - 1979 quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3m Tải Về File Pdf
116. 22TCN02-71 quy trình kiểm tra độ chặt nền đát bằng phương pháp dao vòng Tải Về File Pdf
117. 22 TCN 334-06 thi công và nghiệm thu móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô Tải Về File Pdf
118. 22 TCN 249 - 98 - quy trình thi công và nghiệm thu mạt đường bê tông nhựa Tải Về File Pdf
119. 22 TCN 62 - 1984 quy trình thí nghiệm bê tông nhựa phần 1 Tải Về File Pdf
120. 22 TCN 62 - 1984 quy trình thí nghiệm bê tông nhựa phần 2 Tải Về File Pdf
121. TCVN 5403 - 1991 mối hàn phương pháp thử kéo Tải Về File Pdf
122. TCVN 5401 - 1991 mối hàn phương pháp thử uốn Tải Về File Pdf
123. TCVN 4314-2003 vữa xây dựng yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
124. TCVN 4313 - 1995 ngói - phương pháp thử cơ lý Tải Về File Pdf
125. TCVN 4202 - 1995 đất xây dựng các phương pháp xác định khối lượng thể tích Tải Về File Pdf
126. TCVN 4200 - 1995 đất xây dựng phương pháp thí nghiệm tính nén lún không nỏ hông Tải Về File Pdf
127. TCVN 4199 - 1995 đất xây dựng phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng Tải Về File Pdf
128. TCVN 8809 - 2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
129. TCVN 8819-2011 Mặt đường BTN nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
130. TCVN 8820-2011 Hỗn hợp BTN nông - Thiết kế theo phương pháp Marshall Tải Về File Pdf
131. TCVN 8863-2011 Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
132. TCVN 8860-1 Xác định độ ổn định_ độ dẻo Marshall Tải Về File Pdf
133. TCVN 8860-2 Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm Tải Về File Pdf
134. TCVN 8860-3 Xác định thành phần hạt Tải Về File Pdf
135. TCVN 8860-4 Xác định tỷ trọng lớn nhất_ khối lượng riêng của BTN ở trạng thái rời Tải Về File Pdf
136. TCVN 8860-5 Xác định tỷ trọng khối_ KLTT của BTN đã đầm nén Tải Về File Pdf
137. TCVN 8860-6 Xác định độ chảy nhựa Tải Về File Pdf
138. TCVN 8860-7 Xác định độ góc cạnh của cát Tải Về File Pdf
139. TCVN 8860-8 Xác định hệ số độ chặt lu lèn Tải Về File Pdf
140. TCVN 8860-9 Xác định độ rỗng dư Tải Về File Pdf
141. TCVN 8860-10 Xác định độ rỗng cốt liệu Tải Về File Pdf
142. TCVN 8860-11 Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa Tải Về File Pdf
143. TCVN 8860-12 Xác định độ ổn định còn lại của BTN Tải Về File Pdf
144. 22 TCN 257:2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi Tải Về File Pdf
145. TCXDVN: 326-04 Cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
146. TCVN9395 : 2012 Cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
147. 22 TCN 58-84 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường Tải Về File Pdf
148. TCVN 1772 - 87 đá sỏi trong xây dựng pp thử Tải Về File Pdf
149. TCVN 8857-2011 Lop KCAD ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu_ thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
150. TCVN 8858-2011 Móng CPDD và CPTN gia cố xi măng trong KCAD ô tô - Thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
151. TCVN 8859-2011 Lớp móng CPDD trong KCAD ô tô - Vật liệu_ thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
152. TCVN 9843 - 2013 xác định mô đun đàn hồi của vl đa chất kết dính vô cơ trong phòng (phần 1) Tải Về File Pdf
153. TCVN 9843 - 2013 xác định mô đun đàn hồi của vl đa chất kết dính vô cơ trong phòng (phần 2) Tải Về File Pdf
154. TCVN 9397 - 2012 Cọc kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ Tải Về File Pdf
155. TCVN 9396 - 2012 Cọc khoan nhồi xác định tính đồng nhất của be tông bằng PP xung siêu âm Tải Về File Pdf
156. TCXDVN 9385 - 2012 Chống sét công trình xây dựng - kiểm tra và bảo trì hệ thống (phần 1) Tải Về File Pdf
157. TCXDVN 9385 - 2012 Chống sét công trình xây dựng - kiểm tra và bảo trì hệ thống (phần 2) Tải Về File Pdf
158. TCXDVN 9385 - 2012 Chống sét công trình xây dựng - kiểm tra và bảo trì hệ thống (phần 3) Tải Về File Pdf
159. TCVN 8861-2011 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp KCAD bằng pp sử dụn Tải Về File Pdf
160. TCVN 8862-2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu liên kết bảng Tải Về File Pdf
161. TCVN 8867-2011 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo vòng Benkelm Tải Về File Pdf
162. TCVN 8870-2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình GTVT Tải Về File Pdf
163. TCVN- 9354 - 2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định tại hiện trường bằng tấm nén phẳng Tải Về File Pdf
164. TCVN 6014 - 1998 Gạch gốm ốp lát yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
165. TCVN 6883 - 2001 Gạch gốm ốp lát - gạch Granit yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
166. TCVN 7132 - 2002 Gạch gốm ốp lát định nghĩa, phân loại và ghi nhãn Tải Về File Pdf
167. TCVN 7453 : 2005 Gạch gốm ốp lát đùn dẻo - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
168. TCVN 6415 - 2005 Gạch gốm ốp lát - phương pháp thử (phần 1) Tải Về File Pdf
169. TCVN 6415 - 2005 Gạch gốm ốp lát - phương pháp thử (phần 2) Tải Về File Pdf
170. TCVN 7744 - 2007 Gạch TERAZO Tải Về File Pdf
171. TCVN 7744 - 2013 Gạch TERAZO phương pháp thử - yêu cầu kỹ thuật (phần 1) Tải Về File Pdf
172. TCVN 7744 - 2013 Gạch TERAZO phương pháp thử - yêu cầu kỹ thuật (phần 2) Tải Về File Pdf
173. TCVN 7744 - 2013 Gạch TERAZO phương pháp thử - yêu cầu kỹ thuật (phần 3) Tải Về File Pdf
174. TCVN 7755-2007 Ván gỗ dán - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
175. TCVN 7756 - 2007 Ván gỗ nhân tạo - phương pháp thử Tải Về File Pdf
176. TCVN 6492 - 2011 Chất lượng nước - xác định độ PH Tải Về File Pdf
177. TCVN 6663 - 2011 Chất lượng nước - lấy mẫu nước ngầm Tải Về File Pdf
178. TCVN 4506 - 2012 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
179. TCVN 6186 - 1996 Chất lượng nước - xác định chỉ số Pemanganat Tải Về File Pdf
180. TCVN 6194 - 1996 Chất lượng nước - xác định clorua Tải Về File Pdf
181. TCVN 6196 - 2000 Chất lượng nước - xác định natri và kali Tải Về File Pdf
182. TCVN 6200 - 1996 Chất lượng nước - xác định sunfat Tải Về File Pdf
183. TCVN 8865-2011 Mặt đường ô tô - PP đó và đánh giá độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IR Tải Về File Pdf
184. TCVN 8866-2011 Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng pp rắc cắt - Thử nghiệm Tải Về File Pdf
185. TCVN 9351 - 2012 Đất xây dựng - PP thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT Tải Về File Pdf
186. TCVN 9350 - 2012 Đất xây dựng xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường Tải Về File Pdf
187. TCVN 9352 - 2012 Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh Tải Về File Pdf
188. TCVN 7218 - 2002 Tấm kính xây dựng - kính nổi yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
189. TCVN 7219-2002 Tấm kính xây dựng-phương pháp thử Tải Về File Pdf
190. TCVN 7368 - 2004 Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp Tải Về File Pdf
191. TCVN 7455 2013 Kính xây dựng - kính phẳng tôi nhiệt (phần 1) Tải Về File Pdf
192. TCVN 7455 2013 Kính xây dựng - kính phẳng tôi nhiệt (phần 2) Tải Về File Pdf
193. TCVN 7364 - 2004 Kính xây dựng, kính dán nhiều lớp, dán an toàn nhiều lớp Tải Về File Pdf
194. TCVN 2093 - 1993 Sơn phương pháp xác định chất rắn và chất tạo màng Tải Về File Pdf
195. TCVN 2094 - 1993 Sơn phương pháp tạo màng Tải Về File Pdf
196. TCVN 2101 - 2008 Sơn và vecni xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại Tải Về File Pdf
197. TCVN 2102 - 2008 Sơn và vecni xác định màu sắc theo PP so sánh trực quan Tải Về File Pdf
198. TCVN 5730 - 2008 Sơn ALkyd - yêu cầu kỹ thuật chung Tải Về File Pdf
199. TCVN 6934 - 2001 Sơn tường, sơn nhũ tương yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tải Về File Pdf
200. TCVN 9404 - 2012 Sơn xây dựng - phân loại Tải Về File Pdf
201. TCVN 9405 - 2012 Sơn tường, sơn nhũ tương PP xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn Tải Về File Pdf
202. TCVN 2231-1989 Vôi canxi cho xây dựng Tải Về File Pdf
203. TCVN 7239 - 2003 Bột bả tường - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
204. TCVN 2090-2003 Sơn phương pháp lấy mẫu, bao gói vận chuyển Tải Về File Pdf
205. TCVN 2091-1993 Sơn phương pháp xác định độ mịn Tải Về File Pdf
206. TCVN 2096 - 1993 Sơn phương pháp xác định độ khô và thời gian khô Tải Về File Pdf
207. TCVN 2098 - 1993 Sơn phương pháp xác định độ cứng của màng Tải Về File Pdf
208. TCVN 2099 -1993 Sơn phương pháp xác định độ cứng của màng Tải Về File Pdf
209. TCVN 2102 - 1993 Sơn phương pháp xác định màu sắc Tải Về File Pdf
210. TCVN 8652 - 2012 Sơn tường dạng nhũ tương - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
211. TCVN 9334 -2012 Phương pháp xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy Tải Về File Pdf
212. TCVN 9335 - 2012 Be tong PP xác định không phá hủy kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy (phần 1) Tải Về File Pdf
213. TCVN 9335 - 2012 Be tong PP xác định không phá hủy kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy (phần 2) Tải Về File Pdf
214. TCVN 9357 - 2012 be tong nặng phương pháp thủ không phá hủy bằng vận tốc xung siêu âm Tải Về File Pdf
215. 22 TCN 335 - 06 Cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD Tải Về File Pdf
216. TCVN 5747 - 1993 Đất xây dựng - phân loại Tải Về File Pdf
217. TCVN 2683 - 2012 Đất xây dựng bao gói - vận chuyển Tải Về File Pdf
218. TCVN 4195 - 2012 Đất xây dựng - PP xác định khối lượng riêng Tải Về File Pdf
219. TCVN 4196 - 2012 Đất xây dựng PP xác định độ ẩm và độ hút ẩm Tải Về File Pdf
220. TCVN 4197 - 2012 Đất xây dựng PP xác định giới hạn chảy, dẻo Tải Về File Pdf
221. TCVN 4200 - 2012 Đất xây dựng - PP xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm Tải Về File Pdf
222. TCVN 4201 - 2012 Đất xây dựng - PP xác định độ chặt tiêu chuẩn Tải Về File Pdf
223. TCVN 4202 - 2012 Đất xây dựng - PP xác định khối lượng thể tích Tải Về File Pdf
224. TCVN 4447 - 2012 Công tác đất - thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
225. TCVN 8869 - 2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất Tải Về File Pdf
226. TCVN 8730 - 2012 Đất công trình thủy lợi - PP xác định độ chặt hiện trường Tải Về File Pdf
227. TCVN 8735 - 2012 Đất công trình thủy lợi - PP xác định khối lượng riêng Tải Về File Pdf
228. TCVN 8726 - 2012 Đất công trình thủy lợi - PP xác định hàm lượng chất hữu cơ (phần 1) Tải Về File Pdf
229. TCVN 8726 - 2012 Đất công trình thủy lợi - PP Xác định hàm lượng chất hữu cơ (phần 2) Tải Về File Pdf
230. TCVN 8719 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định tính đặc trưng trương nử trong phòng TN Tải Về File Pdf
231. TCVN 8720 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định tính co ngót trong phòng TN Tải Về File Pdf
232. TCVN 8721 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất, nhỏ nhất trong phòng TN Tải Về File Pdf
233. TCVN 8722 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định tính lún ướt trong phòng TN Tải Về File Pdf
234. TCVN 8723 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định hệ số thấm trong phòng TN Tải Về File Pdf
235. TCVN 8724 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định góc nghỉ tự nhiên trong phòng TN Tải Về File Pdf
236. TCVN 8725 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định sức chống cắt của đất hạt mịn trong phòng TN Tải Về File Pdf
237. TCVN 8727 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định tổng hàm lượng và hàm lượng ion, muối hòa tan trong phòng TN Tải Về File Pdf
238. TCVN 8728 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định độ ẩm của đất tại hiện trường Tải Về File Pdf
239. TCVN 8729 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường Tải Về File Pdf
240. TCVN 8731 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - PP xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào, hố khoan Tải Về File Pdf
241. TCVN 8732 - 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa Tải Về File Pdf
242. TCVN 8733 - 2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - PP lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển Tải Về File Pdf
243. TCVN 1452 - 2004 Ngói lợp - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
244. TCVN 4506 - 2012 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
245. TCVN 9028 - 2011 Vữa cho bê tông nhẹ Tải Về File Pdf
246. TCVN 4314 - 2003 Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
247. TCVN 9204 - 2012 Vữa xi măng trộn sẵn không co (phần 1) Tải Về File Pdf
248. TCVN 9204 - 2012 Vữa xi măng trộn sẵn không co (phần 2) Tải Về File Pdf
249. TCVN 9205 - 2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa Tải Về File Pdf
250. TCVN 8222 - 2009 Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê Tải Về File Pdf
251. TCVN 8871 - 2011 Vải địa kỹ thuật - phương pháp thử Tải Về File Pdf
252. TCVN 9138 - 2012 Vải địa kỹ thuật - phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối Tải Về File Pdf
253. TCVN 8220 - 2009 Vỉa địa kỹ thuật - PP xác định độ dày danh định Tải Về File Pdf
254. TCVN 8221 - 2009 Vỉa địa kỹ thuật - PP xác định khối lượng trên đơn vị diện tích Tải Về File Pdf
255. TCVN 8483 - 2010 Vải địa kỹ thuật - PP xác định độ dẫn nước Tải Về File Pdf
256. TCVN 8484 - 2010 - Vải địa kỹ thuật - PP xác định sức bền kháng thủng bằng pp rơi côn Tải Về File Pdf
257. TCVN 8485 - 2010 - Vải địa kỹ thuật - PP xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài Tải Về File Pdf
258. TCVN 8486 - 2010 - Vải địa kỹ thuật - PP xác định kích thước lỗ lọc bằng thép thử sàng ướt Tải Về File Pdf
259. TCVN 8487 - 2010 - Vải địa kỹ thuật - PP xác định độ thấm xuyên Tải Về File Pdf
260. TCVN 9398 - 2012 Trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung Tải Về File Pdf
261. TCVN 9399 - 2012 Nhà và công trình xây dựng - xác định chuyển dịch ngang bằng PP trắc địa Tải Về File Pdf
262. TCVN 9400 - 2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp - xác định độ nghiêng bằng pp trắc địa Tải Về File Pdf
263. TCVN 9378 - 2012 Khảo sát và đánh giá nhà và công trình xây gạch đá (phần 1) Tải Về File Pdf
264. TCVN 9378 - 2012 Khảo sát và đánh giá nhà và công trình xây gạch đá (phần 2) Tải Về File Pdf
265. TCVN 9378 - 2012 Khảo sát và đánh giá nhà và công trình xây gạch đá (phần 3) Tải Về File Pdf
266. TCVN 9378 - 2012 Khảo sát và đánh giá nhà và công trình xây gạch đá (phần 4) Tải Về File Pdf
267. TCVN 8864 - 2012 Mặt đường ô tô - xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m Tải Về File Pdf
268. TCVN 8865 - 2011 Mặt đường ô tô xác định độ bằng phẳng theo chỉ số gồ ghề quốc tế IRI Tải Về File Pdf
269. TCVN 7959 - 2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp ACC Tải Về File Pdf
270. TCVN 9029 - 2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí không chưng áp - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
271. TCVN 9030 - 2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí không chưng áp phương pháp thử Tải Về File Pdf
272. TCVN 6477 - 2011 Gạch bê tông - phương pháp thử, yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
273. TCXDVN 316 - 2004 Bloc bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
274. TCXDVN 317 - 2004 Bloc bê tông nhẹ - Phương pháp thử Tải Về File Pdf
275. TCVN 9033 - 2011 Gạch chịu lửa cho lò quay kích thước cơ bản Tải Về File Pdf
276. TCVN 1450 - 2009 Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
277. TCVN 8821-2011 PP xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hi Tải Về File Pdf
278. TCVN 9394 - 2012 đóng và ép cọc thi công và nghiệm thu Tải Về File Pdf
279. TCVN 9354 - 2012 Đất xây dựng - PP xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng Tải Về File Pdf
280. TCVN 9393 - 2012 Cọc phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc truc Tải Về File Pdf
281. TCVN 3120 - 1993 Bê tông nặng pp xác định cường độ kéo khi bửa Tải Về File Pdf
282. TCVN 6025-1995 Bêtông - Phân mác theo cường độ nén Tải Về File Pdf
283. TCXDVN 307 - 2003 BTONG PPXD HÀM LƯỢNG XI MĂNG ĐÃ ĐÓNG RẮN Tải Về File Pdf
284. TCVN 4506 - 2012 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
285. TCVN 391 - 2007 BÊTÔNG YÊU CẦU DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Tải Về File Pdf
286. TCVN 9205 - 2012 CÁT NGHIỀN CHO BTONG VÀ VỮA Tải Về File Pdf
287. TCVN 9339 - 2012 BT VÀ VỮA XÂY DỰNG PP XD PH BẰNG MÁY ĐO PH Tải Về File Pdf
288. TCVN 5726 - 1993 cường độ lăng trụ mô đun đàn hồi khi nén tĩnh Tải Về File Pdf
289. TCVN 9338 - 2012 HH BÊ TÔNG NẶNG PPXD THỜI GIAN ĐÔNG KẾT (PHẦN 1) Tải Về File Pdf
290. TCVN 9338 - 2012 HH BÊ TÔNG NẶNG PPXD THỜI GIAN ĐÔNG KẾT (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
291. TCVN 9340 - 2012 HỖN HỢP BÊTÔNG TRỘN SẴN - ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU (PHAN 1) Tải Về File Pdf
292. TCVN 9340 - 2012 HỖN HỢP BÊTÔNG TRỘN SẴN - ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
293. TCVN 8826 - 2011 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊTÔNG (PHẦN 1) Tải Về File Pdf
294. TCVN 8826 - 2011 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊTÔNG (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
295. TCVN 8826 - 2011 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊTÔNG (PHẦN 3) Tải Về File Pdf
296. TCVN 8827 - 2011 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BTONG VÀ VỪA (PHẦN 1) Tải Về File Pdf
297. TCVN 8827 - 2011 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BTONG VÀ VỪA (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
298. TCVN 9335 2012 BTNANG PPXD KHÔNG PHÁ HỦY CƯỜNG ĐỘ NÊN SỬ DỤNG KẾT HỢP ĐỘ SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY (PHẦN 1) Tải Về File Pdf
299. TCVN 9335 2012 BTNANG PPXD KHÔNG PHÁ HỦY CƯỜNG ĐỘ NÊN SỬ DỤNG KẾT HỢP ĐỘ SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
300. TCVN 9357 2012 BT NÀNG PP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM (PHẦN 1) Tải Về File Pdf
301. TCVN 9357 2012 BT NÀNG PP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM (PHẦN 2) Tải Về File Pdf
302. TCVN 9357 2012 BT NÀNG PP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM (PHẦN 3) Tải Về File Pdf
303. TCVN 9357 2012 BT NÀNG PP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM (PHẦN 4) Tải Về File Pdf
304. TCVN 9357 2012 BT NÀNG PP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM (PHẦN 5) Tải Về File Pdf
305. TCVN 9382 2012 - CHỈ DẪN KỸ THUẬT BÊTÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIEN (phần 1) Tải Về File Pdf
306. TCVN 9382 2012 - CHỈ DẪN KỸ THUẬT BÊTÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIEN (phần 2) Tải Về File Pdf
307. TCVN 9382 2012 - CHỈ DẪN KỸ THUẬT BÊTÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIEN (phần 3) Tải Về File Pdf
308. TCVN 7493 - 2005 Bitum yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
309. TCVN 7494 - 2005 Bitum - phương pháp lấy mẫu Tải Về File Pdf
310. TCVN 7495 - 2005 Bitum - phương pháp xác định độ kim lún Tải Về File Pdf
311. TCVN 7496 - 2005 Bitum - phương pháp xác định độ kéo dài Tải Về File Pdf
312. TCVN 7497 - 2005 Bitum - phương pháp xác định điểm hóa mềm Tải Về File Pdf
313. TCVN 7498 - 2005 Bitum - phương pháp xác định điểm chớp cháy Tải Về File Pdf
314. TCVN 7499 - 2005 Bitum - phương pháp xác định lượng tổn thất sau khi gia nhiệt Tải Về File Pdf
315. TCVN 7500 - 2005 Bitum - phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen Tải Về File Pdf
316. TCVN 7501 - 2005 Bitum - phương pháp xác định khối lượng riêng Tải Về File Pdf
317. TCVN 7502 - 2005 Bitum - phương pháp xác định độ nhớt động Tải Về File Pdf
318. TCVN 7503 - 2005 Bitum - phương pháp xác định hàm lượng paraphin Tải Về File Pdf
319. TCVN 7504 - 2005 Bitum - phương pháp xác định độ bám dính với đá Tải Về File Pdf
320. TCVN 8816-2011 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit Tải Về File Pdf
321. TCVN 8817-1-2011 Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
322. TCVN 8817-2-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định độ nhớt Saybolt Furol Tải Về File Pdf
323. TCVN 8817-3-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ Tải Về File Pdf
324. TCVN 8817-4-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) Tải Về File Pdf
325. TCVN 8817-5-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định diện tích hạt Tải Về File Pdf
326. TCVN 8817-6-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định độ khử nhũ Tải Về File Pdf
327. TCVN 8817-7-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Thử nghiệm trộn với xi măng Tải Về File Pdf
328. TCVN 8817-8-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định độ dính bám và tính chịu nước Tải Về File Pdf
329. TCVN 8817-9-2011 nhũ tương nhựa đường axit Thử nghiệm chưng cất Tải Về File Pdf
330. TCVN 8817-10-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Thử nghiệm bay hơi Tải Về File Pdf
331. TCVN 8817-11-2011 Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh Tải Về File Pdf
332. TCVN 8817-12-2011 Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách cham Tải Về File Pdf
333. TCVN 8817-13-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định khả năng trộn lẫn với nước Tải Về File Pdf
334. TCVN 8817-14-2011 Nhũ tương nhựa đường axit Xác định KLTT Tải Về File Pdf
335. TCVN 8817-15-2011 Nhũ tương nhự đường axit Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường Tải Về File Pdf
336. TCVN 8818-1 Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
337. TCVN 8818-2 Nhựa đường lỏng Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa Tải Về File Pdf
338. TCVN 8818-3 Nhựa đường lỏng Thử nghiệm xác định hàm lượng nước Tải Về File Pdf
339. TCVN 8818-4 Nhựa đường lỏng Thử nghiệm chưng cất Tải Về File Pdf
340. TCVN 8818-5 Nhựa đường lỏng Thữ nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) Tải Về File Pdf
341. TCVN 6014 - 1998 Gạch gốm ốp lát yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
342. TCVN 6883 - 2001 Gạch gốm ốp lát - gạch Granit yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
343. TCVN 7132 - 2002 Gạch gốm ốp lát định nghĩa, phân loại và ghi nhãn Tải Về File Pdf
344. TCVN 6015 - 2005 Gạch gốm ốp lát - phương pháp thử (phần 1) Tải Về File Pdf
345. TCVN 6015 - 2005 Gạch gốm ốp lát - phương pháp thử (phần 2) Tải Về File Pdf
346. ASTM D1883 – 99 PP xác định góc tự nhiên của cát Tải Về File Pdf
347. ASTM D2419 - 02 xác định hệ số ES Tải Về File Pdf
348. TCVN 4506 - 2012 nước trộn bêtông và vữa Tải Về File Pdf
349. TCVN 9205 - 2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa Tải Về File Pdf
350. TCVN 5439-2004 Ximang- phân loại Tải Về File Pdf
351. TCVN 6016-2011 - xác định cường độ xi măng Tải Về File Pdf
352. TCVN 6067-2004 Xm poóc lăng bền sun phát -YCKT Tải Về File Pdf
353. TCVN 6072- 1996 nguyên liệu sản xuất ximăng poclang đá vôi Tải Về File Pdf
354. TCVN 6260 -1977 XIMAN POÓC LĂNG HỖN HỢP -YCAU KTHUAT Tải Về File Pdf
355. TCVN 6882-2001 Phụ gia khoáng cho Xi Măng Tải Về File Pdf
356. TCVN 7024-2002 Clanhke xi măng pooclăng thương phẩm Tải Về File Pdf
357. TCVN 4033 - 1995 Xi măng puzoland - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
358. TCVN 5691 - 2000 xi măng poclang trang Tải Về File Pdf
359. TCXDVN 324 - 2004 Xi măng xây trát Tải Về File Pdf
360. TCVN 6260 - 2009 Xi măng poclang hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
361. TCVN 9202 - 2012 xi măng xây trát (phần 1) Tải Về File Pdf
362. TCVN 9202 - 2012 xi măng xây trát (phần 2) Tải Về File Pdf
363. TCVN 4787 - 2009 Xi măng - PP lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử Tải Về File Pdf
364. TCVN 6282 - 2009 Xi măng poclang - yêu cầu kỹ thuật Tải Về File Pdf
365. QCVN 7 - Về thép làm cốt bê tông Tải Về File Pdf
366. TCVN 1916-1995 Bu long ốc vít - yêu cầu kỹ thuật (phần 1) Tải Về File Pdf
367. TCVN 1916-1995 Bu long ốc vít - yêu cầu kỹ thuật (phần 2) Tải Về File Pdf
368. TCVN 3101- 1979 Dây thép cacbon kéo nguội dùng làm thép cốt btong Tải Về File Pdf
369. TCVN 9392 - 2012 Thép cốt bê tông - hàn hồ quang (phần 1) Tải Về File Pdf
370. TCVN 9392 - 2012 Thép cốt bê tông - hàn hồ quang (phần 2) Tải Về File Pdf
371. TCVN 9392 - 2012 Thép cốt bê tông - hàn hồ quang (phần 3) Tải Về File Pdf
372. TCVN 9392 - 2012 Thép cốt bê tông - hàn hồ quang (phần 4) Tải Về File Pdf
373. TCVN 3100 - 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước Tải Về File Pdf
374. TCVN 5400 - 1991 Mối hàn yêu cầu chung về lấy mẫu thử cơ tính Tải Về File Pdf
375. IRI-277-2001_0 ĐỘ BẰNG PHẲNG QUỐC TẾ Tải Về File Pdf
376. TCVN 8828_2011 BETONG YÊU CẦU DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Tải Về File Pdf
377. TCVN 6663-15 2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC Tải Về File Pdf
378. TCVN 9065_2012 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM Tải Về File Pdf
379. TCVN 9066 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YCKT Tải Về File Pdf
380. TCVN 9067-1 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PP THỬ Tải Về File Pdf
381. TCVN 9067-2 2012 TẤM TRẢI BITUM BIẾN TÍNH Tải Về File Pdf
382. TCVN 9067-3 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ Tải Về File Pdf
383. TCVN 9067-4 2012 TẤM TRẢI BITUM BIẾN TÍNH Tải Về File Pdf
384. TCVN 9068_2012 VL HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - YCKT Tải Về File Pdf
385. TCVN 9336_2012 BTONG NÂNG PPXD HÀM LƯỢNG SUNFAT Tải Về File Pdf
386. TCVN 9349 2012 LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG PP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH BỀN Tải Về File Pdf
387. TCVN 9350 2012 ĐẤT XÂY DỰNG PP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ CHẶT HIỆN TRƯỜNG Tải Về File Pdf
388. TCVN 9351_2012 ĐẤT XÂY DỰNG PP THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT Tải Về File Pdf
389. TCVN 9352 2012 ĐẤT XÂY DỰNG PP THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH Tải Về File Pdf
390. TCVN 9361_2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Tải Về File Pdf
391. TCVN 9394 2012 (ĐÓNG & ÉP CỌC - THI CÔNG & NGHIỆM THU Tải Về File Pdf
392. TCVN 9395_2012 CỌC KHOAN NHỒI THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Tải Về File Pdf
393. TCVN 9397_2012 CỌC KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Tải Về File Pdf
394. TCVN 9398_2012 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH XD YÊU CẦU CHUNG Tải Về File Pdf
395. TCVN 9399_2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XD PP XD CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PP TRẮC ĐỊA Tải Về File Pdf
396. TCVN 9400_2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐANG THẤP XD ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PP TRẮC ĐỊA Tải Về File Pdf
397. TCVN 9405_2012 SƠN TƯỜNG SƠN NHŨ TƯƠNG PPXD ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA MÀNG SƠN Tải Về File Pdf
398. TCVN_9396_2012_CỌC_KHOAN_NHỒI_-_XDTDN_CỦA_BT__PPSIEU_AM Tải Về File Pdf
399. TCXD 205 - 1998 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế (phần 1) Tải Về File Pdf
400. TCXD 205 - 1998 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế (phần 2) Tải Về File Pdf
Phản hồi của bạn