Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình quy định.

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Công ty cổ phần Kiểm định IDICO -VINACONTROL có được kiểm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình cho các công trình do 1 trong 3 cổ đông sáng lập nêu trên làm chủ đầu tư hay không?”.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đó nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Anh Dũng, địa chỉ Email (nadung78@yahoo.com) hỏi:

“Tại mục II.1.a - Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng quy định: "Các tổ chức thực hiện việc chứng nhận chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, không bị ràng buộc về lợi ích kinh tế, không có quan hệ về tổ chức hoặc các hình thức ràng buộc khác với chủ đầu tư, với nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng vật tư-thiết bị”. Xin hỏi: Công ty cổ phần Kiểm định IDICO-VINACONTROL được thành lập trên cơ sở góp vốn của 3 cổ đông là IDICO (40% vốn điều lệ); INACONTROL (30% vốn điều lệ) và INCON (30% vốn điều lệ). Như vậy, Công ty cổ phần Kiểm định IDICO -VINACONTROL có được kiểm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trỡnh cho các công trình  do 1 trong 3 cổ đông sáng lập nêu trên làm chủ đầu tư hay không?”.

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cú ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Kiểm định IDICO-VINACONTROL không được kiểm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình cho các công trình do 1 trong 3 cổ đông sáng lập làm chủ đầu tư vì các cổ đông này có quyền lợi kinh tế trong công ty cổ phần kiểm định.

 

Bài viết khác

Phản hồi của bạn